Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání v naší mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:
„Podej mi ruku a prozkoumáme celý svět“
Vzdělávací nabídka je rozvíjena v 5 vzdělávacích oblastech (oblast biologická, psychologická, interpersonální, sociálně-kulturní, environmentální) a je rozdělena do pěti integrovaných bloků zahrnujících různorodé vzdělávací tematické okruhy.
ŠVP PV je nadále rozvíjen ve třídách prostřednictvím třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

 

Záměry a cíle ŠVP

Vzdělávací nabídka

 

Logopedická prevence v naší mateřské škole

 Logopedická prevence v mateřské škole je důležitou součástí pedagogické činnosti v naší mateřské škole. Učitelky významně přispívají k rozvoji přiměřené jazykové vybavenosti dětí, ke zlepšení komunikačních dovedností dětí a k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči.

Ve všech třídách probíhají zábavnou formou:

  • kolektivní logopedické chvilky
  • hry se slovy
  • prohlubování slovní zásoby dětí
  • rozvíjení jemné a hrubé motoriky dětí
  • grafomotorická cvičení
  • používání všech smyslů

Poradenství zdarma poskytují logopedické asistentky, které jsou vybaveny znalostmi o volbě vhodných pedagogických přístupů k dětem s poruchami komunikace a poskytou vám informace o logopedické intervenci.

Pokud máte o tuto spolupráci zájem, obraťte se na p. učitelku Jiřinu Kvisovou třída „U mravenečka", Lenku Kalvodovou, Dis. třída "U šnečka" a Bc. Janu Jílkovou třída "U berušky".

 

V rámci našeho programu naší mateřské školy nabízíme další aktivity podle zájmu dětí od 3 - 6 let.

Keramika bude realizována pro všechny děti v rámci jejich možností a schopností v průběhu činností za běžného provozu.

Základy IT gramotnosti budou také realizovány pro všechny děti v rámci vzdělávacích činností.

 

Těšíme se na Vás